Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 6
· Najnowszy użytkownik: annefmoreno

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?

Powitanie

Witaj na stronie K?cika Matematycznego.

Programy

Jeden z uczniów klasy informatycznej przygotowa? dla Was program obliczaj?cy prawdopodobie?stwo wyrzucenia reszki ( R ) lub or?a ( O ) w rzucie monet?.
Zapraszam do pobrania i wypróbowania tego programu.
Program znajduje si? w materia?ach do pobrania w kategorii programy.

Ponadto w DOWNLOAD w kategorii programy znajduj? si? dwa ciekawe programy autorstwa naszych uczniów.

Krzysztofa Bizonia - program zawieraj?cy wiele przydatnych funkcji np.: umo?liwiaj?cy rozwi?zywanie równa? kwadratowych czy uk?adów równa?.
?ukasza Gwo?dziewicza - program do obliczania pó? i obj?to?ci bry?.

My?l?, ?e warto tam zajrze?. Sprawd? sam!

Matematyczny model... Europy

Wed?ug specjalistów z dziedziny ekonometrii niepodleg?o?? Szkocji, a tak?e kraju Basków, jest prawdopodobna; wskazuje na ni? model matematyczny, który zastosowali badacze, by oceni?, gdzie w Europie najbardziej realne jest pojawienie si? nowych pa?stw.

Zdolno?ci matematyczne go??biego mó?d?ka

Dotychczasowe badania pokaza?y, ?e ró?ne zwierz?ta - od pszczó? po szympansy - s? w stanie nauczy? si? liczy?, je?li tylko czeka je w zwi?zku z tym nagroda w postaci ulubionej przek?ski. W 1998 roku badacze odkryli, ?e ma?py rezusy potrafi? nie tylko policzy? do czterech, ale tak?e zastosowa? przyswojone regu?y do liczb, których wcze?niej nie widzia?y, co pozwala im bez wcze?niejszego treningu zliczy? do dziewi?ciu.

Dlatego w?a?nie naukowcy z Nowej Zelandii, z University of Otago postanowili przyjrze? si? go??biom - o których równie? wiadomo, ?e potrafi? liczy? - i sprawdzi?, czy maj? one podobne zdolno?ci matematyczne jak rezusy.

"Go??bie s? wdzi?cznym obiektem do takich zada?, gdy? maj? ?wietny wzrok i naprawd? ?atwo je wytresowa? - powiedzia? autor badania, psycholog Damian Scarf. - Wygl?da na to, ?e mo?na je nauczy? wszystkiego, w czym mo?na wy?wiczy? ma?py".

Scarf i jego koledzy nauczyli najpierw trzy go??bie liczy? do trzech. Na ekranie dotykowym prezentowali im zestawy obrazków z przedmiotami ró?nych kszta?tów, rozmiarów i kolorów, np. jeden ?ó?ty klocek, dwa czerwone walce i trzy ?ó?te trójk?ty. Go??bie musia?y u?o?y? obrazki w odpowiedniej kolejno?ci (od najmniejszej liczby obiektów do najwi?kszej) i wtedy otrzymywa?y smako?yk.

Kiedy ju? go??bie nauczy?y si? liczy? do trzech, badacze zacz?li pokazywa? im obrazki, na których znajdowa?o si? nawet dziewi?? przedmiotów. ?rednio, bez wcze?niejszego treningu opartego na przysmakach, ptaki uk?ada?y obrazki we w?a?ciwej kolejno?ci w 70 proc. przypadków. ?atwiej by?o im rozró?nia? jednak ni?sze warto?ci ni? wy?sze.

"Kiedy dochodzili?my do siedmiu, o?miu czy dziewi?ciu, ptakom by?o bardzo trudno rozró?ni? obrazki" - powiedzia? Scarf portalowi LiveScience. Cho? tresura go??bi trwa?a troch? d?u?ej ni? rezusów, wyniki badania by?y zbie?ne z tymi, jakie uzyskano w przypadku ma?p.

"Mamy kolejny kawa?ek uk?adanki. Musimy jeszcze okre?li?, sk?d pochodz? te umiej?tno?ci" - podkre?li? Scarf, który chcia?by przeprowadzi? podobne eksperymenty na papugach i innych ptakach uwa?anych za inteligentne.

Rachunek prawdopodobie?stwa

Na pocz?tek trzy zadanka z rachunku prawdopodobie?stwa. Panuje opinia,
?e rachunek prawdopodobie?stwa mo?e pomóc w wygraniu w ró?nych grach losowych, zak?adach sportowych, Toto Lotku itp. Uczniom przewa?nie kojarzy si? ta dziedzina z niezbyt ciekawymi, a mo?e nawet dziwnymi zadaniami typu: oblicz prawdopodobie?stwo, ?e ludzie zasi?d? wokó? okr?g?ego sto?u w taki a taki sposób, oblicz prawdopodobie?stwo, ?e z przypadkowo rozsypanych liter u?o?y si? taki a nie inny wyraz.
Jednak takie zadania mog? nie do ko?ca oddawa? istot? rachunku prawdopodobie?stwa. Przedmiotem rachunku prawdopodobie?stwa nie jest obliczanie nie wiadomo po co (sztuka dla sztuki) prawdopodobie?stwa ró?nych zdarze?, ale konstruowanie matematycznych modeli do?wiadcze? losowych.
Modele do?wiadcze? losowych mog? by? wykorzystywane np.: w ocenie sytuacji zwi?zanej z gr?, z ocen? pewnego ryzyka (np. w ekonomii, na gie?dzie itp.), weryfikacj? hipotez, z podejmowaniem decyzji w warunkach ryzyka itp.
Zapraszam zainteresowanych do przeanalizowania, w d?ugie jesienne wieczory poni?szych zadanek i przes?ania rozwi?za? e-mailem: przemek.gajczak@gmail.com.
Rozwi?zania prosz? przesy?a? do 16. grudnia, oczywi?cie 2011r.


start

NewsyUwaga!

Wychodz?c na przeciwko oczekiwaniom Uczniów naszej Szko?y, którzy znani s?
z mi?o?ci do Królowej Nauk ;-) uruchamiamy z dniem 1. grudnia K?cik Matematyczny.Znajdziecie tutaj nie tylko pomoce, takie jak tablice matematyczne, czy przyk?adowe zadania maturalne ale równie? ciekawostki matematyczne.Mo?ecie liczy? na konkursy i quizy matematyczne, których wygrana na pewno pozytywnie wp?ynie na Wasz? ocen? z matematyki.

Zapraszam
Przemys?aw Gajczak
Wygenerowano w sekund: 0.01
82,425 Unikalnych wizyt